درون همه ما توانایی الهی برای جذب آنچه نیازمند یا آرزومندش هستیم وجود دارد .

این نیروی الهی از طریق بهبود شخصیت و نهایتا اتصال به منشا معنوی قابل دسترسی

است. به عقیده كارل یونگ :" شناخت كافی و وافی ما از ضمیر برتر اساس رشد و توسعه

شخصیت ما در بزرگسالی است ."

رشد جهار مرحله ای انسان بالغ:

مرحله پهلوانی یا زورمندی: در این مرحله معیار ارزیابی شامل: سرعت دو ،ارتفاع پرش ،رنگ پوست و

وضعیت ظاهری است اما ممكن است از این مرحله فراتر رفته اتومبیل خانه و لباس را

نیز شامل شود.گذشتن از این مرحله با داشتن آینه ای در دست و برخورداری از تحسین و تایید دیگران

برای به دست آوردن امنیت ناممكن است .

در این مرحله انسان هویتش بر اساس عملكردها و دستاوردهای مادی تعیین می شود .

مرحله جنگجویی: مرحله منیت و خودپرستی است و در این مرحله فرد برای اثبات خود از هیچ

كوششی فرو گذاری نمی كند. دستاوردها نیز شامل: اشیای گرانبها ،تقدیرنامه ها و .....است.

شعار این دسته از انسانها اینگونه است: پیروزی همه چیز است.

كسب برتری موضوع اصلی سناریوی زندگی ست و خود پرستی سناریوی آن...

برای اطمینان از اینكه این مرحله را پشت سر گذاشته اید از خود بپرسید كه انگیزه تان در زندگی

چیست؟ نیروی محرك شما از چه طرز فكری تغذیه می شود؟

اگر پاسخ شما چنین است فتح   غلبه    مقایسه  و پیروزی به هر قیمت تردید نكنید كه در این

مرحله اید . اگر به طور عمده در این سطحید نمی توانید استعداد های خود را كشف كنید و به مرحله والایی برسید.

مرحله خدمتگذاری:این مرحله سطح بالاتری از هوشیاری است كه در آن به امیال نفسانی خود لگام

زده در سطح بالاتری به مزایای دیگران توجه می كنید.

با این واقعیت آشنا می شوید كه "مقصود عمده انسان ایثار است نه دریافت"

اگر چه خدمتگذار هم در پی دستاوردهای مادی است اما انگیزه اصلی او خدمت به دیگران است.

خدمتگذار می داند تا زمانی كه انسان امیال نفسانی را ره نكند و به خود محوری اش فائق نیاید

طعم آزادی واقعی را نخواهد چشید....

به مجردی كه بتوانید افكار مربوط به مزایای خویش را از ذهن برانید برای مدت طولانی به گرایش

بخشش و ایثار رو آورید به قلمرو آزادی راستین گام خواهید نهاد ...

در این سطح به ذهن ژرف تر و خردمند تر شهودی خویش نزدیكتر می شوید و هرگز نیروی عمده زندگی

شما در راه كسب نیرومندترین و جذابترین شخصیت صرف نمی شود و یا در صدد نیستید

كه فرد یا چیزی را به سلطه بگیرید .در فضایی كامل و مهر آمیز در صدد خدمت به دیگران هستید

و می كوشید دیگران را از عشق خود سیراب كنید.

هركس خود را تنها و بی كس احساس كرد متقاعدش كنید كه او تنها نیست.

مرحله روح: در هر مقامی در هر سنی بدون توجه به موقعیت خویش هنگامی كه به این مرحله

وارد می شوید در پرتو هدایت الهی و حمایت الهی وجود راستین خود را می شناسید با كائنات متفق

میشوید . برای هدایت طرح الهی زندگیتان با كائنات همكاری می كنید و می دانید كه سیاره

خاك وطن واقعی شما نیست .وجودتان پهلوان   جنگجو و یا حتی خدمتگذار نیست بلكه نیروی بیكرانه 

نامحدود  فنا ناپذیر و جاودانه ای است كه به طور موقت در این جسم اقامت دارد .

هیچ چیز نمی میرد همه چیز انرژی است كه مدام تغییر می كند و به اشكال متفاوت در می آید.

با عنوان روحی در جسم و نه جسمی در روح  با شور به دنیای درون جذب می شوید.

اغلب انسانها گمان می كنند معنویت نیرویی است كه تنها پس از مرگ مقام و موقعیتش آشكار میگردد

در حالی كه روح اكنون و در این لحظه در وجود همه مستقر است ، آن انرژی نامرئی كه یكبار در كالبد

شكسپیر    پیكاسو و گالیله  است اكنون در اختیار شماست .

اغلب انسانها كه تحت كنترل حواس پنج گانه اند به الهامات و مكاشفات ذهنی خویش كه از حضور قادر

متعال نشئت میگیرد بی توجه اند . برای شناخت روح باید با آن هم آواز و هم آهنگ شد. در این سطح

وابستگی ها كاهش می یابد و به دنبال كاهش وابستگی ها این آگاهی به ذهنتان خطور می كند كه

مشاهده كننده ی درون شما كه همواره بر اوضاع و شرایط و افكارتان نظارت دارد در واقع سرمنشا حضور

فیزیكی تان است.

با درك این نكته است كه تا وقتی در این كالبد فیزیكی به سر می برید می توانید هر آنچه نیازمندش

هستید به سوی خود جذب كنید .

شناخت كافی و وافی از حقایق حیات و تكامل روحی بشر به شما امكان می دهد تا با انتخاب بهترین

مسیر شرایطی را فراهم كنید كه انرژی و قدرت لایتناهی وجودتان به جریان بیفتد

هستی تان را لبریز كند و شما در در جهت متجلی ساختن آرمان و آرزویتان یاری دهد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 1388    | توسط: همتا تنها    |    |
نظرات()